awhato

awato, aweto or awheto

/ (ˈɑːˌfɑːtɔː) /

noun plural awhato

NZ the mummified body of a caterpillar killed by the fungus Cordyceps robertsii, sometimes used as a dye

Word Origin for awhato

Māori